درباره محمدرضا سلطانی

محمدرضا سلطانی بنیانگذار مرکز بیزینس کوچینگ سلطان گروپ و همچنین رهبری بی نظیر برای مجموعه خود است.
او معتقد است تمام آموخته هایش را قبل از ارائه به دیگر افراد در مجموعه خودش آزمایش می کند و در صورت رضایت به دیگر افراد انتقال می دهد تا ریسک کار آنها را تا حد ممکن کاهش دهد.
رسالت مرکز بیزینس کوچینگ سلطان گروپ ایجاد رفاه و راحتی در زندگی برای تمام افراد خصوصا افراد شاغل در صنعت مبلمان از طریق افزایش درآمد و سیستم سازی است.
محمدرضا سلطانی با روحیه ای به شدت مستقل و دور از کارهای سنتی و محدودیت های درآمدی وارد صنعت بیلیون دلاری کوچینگ شده است.
حل مشکلات صنعت مبلمان جز علایق اوست و رشد آنها یکی از لذت های بزرگ برای اوست.
محمدرضا سلطانی اولین بیزینس کوچ تخصصی صنعت مبلمان دارای گواهینامه بیزینس کوچینگ از موسسه MPT اتریش و گواهینامه انقلاب توانمندی ها از موسسه QAL انگلستان است.
وی نویسنده جامع ترین کتاب بیزینس کوچینگ به نام ۱۰۰۱ نکته بیزینس کوچینگ است.
مربی سلطانی تاکنون بیش از ۱۰ دوره آموزشی تخصصی را طراحی و اجرا نموده است و کوچینگ هایی به صورت حضوری و غیرحضوری داشته است.
در مرکز بیزینس کوچینگ سلطان گروپ همراه ما باشید تا به سرزمین تحلیل کسب و کارها سفر کنیم و به وضعیت مطلوب برسیم

چرا سلطان گروپ به دست محمدرضا سلطانی بنیانگذاری شد؟

در مرحلـه ای از زندگـی کـه خـود را بازنـده میدیــدم، درلحظــه ناامیــدی جرقــه هایی در ذهــنم زده شــد کــه احســاس میکنـم تمـام افـراد در جایـی از زندگـی بـه ایـن جرقـه نیـاز دارنـد تا مسـیر موفقیت خـود را پیـدا کننـد.

زمانـی کـه بـا ورشکسـتگی زندگـی خـودم را تمـام شـده دیـدم حس کـردم باید همــه چیــز را از اول و حتــی بهتــر از قبــل بســازم و روی پــای خــودم بلنــدشــدم و تلاشـم راشـروع کـردم.

در برهــه ای از زندگــی کــه حتــی مسافرکشــی میکــردم ســعی کــردم امیــد خــودم را از دســت ندهــم و بــه تلاشــم ادامــه بــدم و پــس از خــروج تقریبــی، از ورشکسـتگی پـا در مسـیری گذاشـتم کـه امـروز بـا عشـق در حـال ادامـه آن هسـتم و در طـول ایـن مسـیر بـه آموزه های ارزشمندی دسـت پیـدا کـردم.

بخشی از توضیحات و شرح وقایع بیزینس کوچ حرفه ای محمد رضا سلطانی درباره دلایل بنیانگذاری مجموعه توسعه کسب و کار سلطان گروپ

درباره مرکز بیزینس کوچینگ سلطان گروپ

محمدرضا سلطانی اولین بیزینس کوچ تخصصی صنعت مبلمان در ایران سابقه کار با ۴۷۰ کسب و کار مختلف را دارد.
مربی سلطانی با تمام این تجربیات مسئول زنده کردن و روح بخشیدن به صنعت مبلمان شده است.
زمانی که مربی سلطانی مشغول تحلیل نمایشگاه و یا فروشگاه های مبلمان است از زندگی عادی و تفکرات ساده فاصله میگیرد و خود را در آن کسب و کار فرض می کند، هم به جای مشتری و هم به جای صاحب کسب و کار و شروع به چیدن استراتژی های حل چالش ها و افزایش درآمد میکند.
او از سال ۹۷ تا به امروز خود را صرف رشد ۱۵۰ کسب و کار در صنعت مبلمان کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید